Connect with us

Hi, what are you looking for?

GreenBusiness

MYTILINEOS: Ισχυρά οικονομικά μεγέθη με οδηγό τις «πράσινες» επενδύσεις και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

 

Ένα δυναμικό ξεκίνημα με θετικές προοπτικές σηματοδοτούν οι οικονομικές επιδόσεις της MYTLINEOS στο Α’ Τρίμηνο του 2021, ενώ στα επόμενα τρίμηνα οι επιδόσεις, αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά, καθώς η ζήτηση και οι τιμές του αλουμινίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, το περιβάλλον τιμών και η ζήτηση στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας εξελίσσονται ικανοποιητικά και η ωρίμανση και εκτέλεση των έργων των τομέων Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας, προχωρούν χωρίς καθυστερήσεις.

Πιο συγκεκριμένα, το Α’ Τρίμηνο του 2021 ήταν μια περίοδος συνεχών εξελίξεων για τη MYTILINEOS, καθώς η Εταιρεία προωθεί την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος, σε ευθυγράμμιση με τη στρατηγική της και τους φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους που έχει θέσει.

Συγκεκριμένα, τον Φεβρουάριο του 2021, σε μια πρωτοποριακή για τα ελληνικά αλλά και διεθνή δεδομένα εκδήλωση, η MYTILINEOS ανέλαβε ισχυρές δεσμεύσεις για μείωση των άμεσων και έμμεσων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, κατά τουλάχιστον 30% έως το 2030 σε σχέση με το 2019 και επίτευξη μηδενικών εκπομπών έως το 2050.

Σε αυτό το πλαίσιο κατά τη διάρκεια του A’ Τριμήνου 2021 η MYTILINEOS προχώρησε στη συμφωνία για την απόκτηση χαρτοφυλακίου 20 υπό ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 1,48GW, καθώς και επιπλέον 25 υπό ανάπτυξη έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Εν όψει των σημαντικών επενδύσεων που ήδη υλοποιούνται (αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας αλουμινίου, κατασκευή νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής 826MW, επενδύσεις σε ΑΠΕ) και άλλων που έχουν ήδη δρομολογηθεί στην κατεύθυνση της ενεργειακής μετάβασης και αειφορίας, η MYTILINEOS προχώρησε πριν λίγες ημέρες στην επιτυχή έκδοση του πρώτου «πράσινου» ομολόγου της, ύψους €500 εκατ. με επιτόκιο 2,25% και λήξη το 2026. Πρόκειται για τη 2η φορά που η MYTILINEOS απευθύνεται με απόλυτη επιτυχία στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων, μετά την πρώτη έκδοση του Νοέμβριου του 2019, ενισχύοντας περαιτέρω την χρηματοδοτική της ισχύ.

Σημειώνεται ότι ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις ομολογίες, θα διατεθεί για την ανάπτυξη «πράσινων» έργων και υποδομών, όπως προβλέπεται στο πρόγραμμα πράσινων ομολογιών (Green Bond Framework) της Εταιρείας. Η μεγάλη ζήτηση που εκδηλώθηκε για τη συγκεκριμένη έκδοση, είναι ενδεικτική της εμπιστοσύνης των επενδυτών για την επιτυχή εκτέλεση του επενδυτικού προγράμματος της MYTILINEOS, ενώ παράλληλα πιστοποιεί το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για ανάλογα έργα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

1. ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

Ποσά σε εκ € 3M 2021 3M 2020 Δ % Δ’Τρίμ.
2020
Δ %
Κύκλος Εργασιών 524,0 532,7 -1,6% 558,3 -6,1%
EBITDA 80,9 80,6 0,4% 80,6 0,4%
Καθαρά Κέρδη 37,3 36,4 2,6% 27,2 37,3%
Κέρδη ανά μετοχή* 0,273 0,255 7,1% 0,196 39,1%
Περιθώρια (%)     Δ(bps)   Δ(bps)
EBITDA 15,4% 15,1% 31 14,4% 101
Καθαρά Κέρδη 7,1% 6,8% 30 4,9% 225

Σε σύγκριση με το Α΄ Τρίμηνο 2020 σε ενοποιημένη βάση:

O κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε €524,0 εκατ. έναντι €532,7 εκατ. το 2020, σημειώνοντας οριακή μεταβολή (-1,6%). Σημειώνεται ότι από το 2021 ο κύκλος εργασιών του Tομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου έχει προσαρμοστεί ώστε να αντικατοπτρίζει το καθετοποιημένο μοντέλο λειτουργίας του, με ισχυρή παρουσία τόσο στην παραγωγή όσο και στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Αν δεν είχε πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη προσαρμογή ο κύκλος εργασιών του Α’ τριμήνου του 2021 θα εμφανίζονταν αυξημένος σε σχέση με τον αντίστοιχο του Α’ τριμήνου 2020.

Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €80,9 εκατ. έναντι €80,6 εκατ. κατά το Α’ τρίμηνο του 2020, επωφελούμενα από την επίδοση του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης, που επανήλθε σε κερδοφορία μετά και την ανάληψη νέων συμβάσεων το προηγούμενο διάστημα. Ωστόσο, σημειώνεται ότι αν εξαιρεθούν οι αναδρομικές εκκαθαρίσεις τόσο από το Α’ τρίμηνο του 2021 όσο και από το αντίστοιχο του 2020, τα EBITDA θα ήταν αυξημένα κατά περίπου 20%.

Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε €37,3 εκατ. για το Α’ τρίμηνο του 2021, ελαφρώς βελτιωμένα σε σύγκριση με τα €36,4 εκατ. για την αντίστοιχη περίοδο του 2020, αλλά σημαντικά αυξημένα σε σχέση με τα €27,2 εκ του Δ’ τριμήνου του 2020. Αντίστοιχα, τα κέρδη ανα μετοχή για το Α’ τρίμηνο του 2021 παρουσιάζονται αυξημένα κατά 7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 και κατά 39% σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2020. Όπως και με το EBITDA (βλ. παραπάνω παράγραφο), έτσι και με τα καθαρά κέρδη, αν εξαιρεθούν οι αναδρομικές εκκαθαρίσεις τόσο από το Α’ τρίμηνο του 2021 όσο και από το αντίστοιχο του 2020, τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας θα ήταν αυξημένα κατά περίπου 57%.

Συνολικά, στο Α’ Τρίμηνο του 2021, η MYTILINEOS συνέχισε να αξιοποιεί στο έπακρο τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και τις συνέργειες ανάμεσα στους Τομείς Δραστηριότητας, θέτοντας στέρεες βάσεις για σημαντική ανάπτυξη όλων των βασικών οικονομικών μεγεθών της, επωφελούμενη από παράγοντες όπως:

  • την ανάκαμψη των τιμών και των premia του αλουμινίου, σε συνδυασμό με τη διατήρηση του ανταγωνιστικού κόστους παραγωγής,
  • τη βελτίωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδυασμό με το αυξανόμενο μερίδιο στην αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και
  • την επιτάχυνση της εκτέλεσης σημαντικών έργων που έχουν υπογραφεί το προηγούμενο διάστημα στους Τομείς Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας.

2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

2.1. Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου

Ποσά σε εκ € 3M 2021 3M 2020 Δ % Δ’Τρίμηνο
2020
Δ%
Κύκλος Εργασιών 191,1 267,3 -28,5% 263,6 -27,5%
EBITDA 29,2 37,3 -21,7% 34,4 -15,1%
Περιθώρια (%)     Δ(bps)   Δ(bps)
EBITDA 15,3% 13,9% 134 13,1% 223

Στοιχεία Ελληνικής Αγοράς –2021

Παραγωγή ανά τύπο Μονάδας [GWh] 3M 2021 3M 2020 Δ%
Λιγνίτες 1.744 2.244 -22%
Υδροηλεκτρικά 1.882 539 249%
Μονάδες Φυσικού Αερίου 4.038 4.226 -4%
ΑΠΕ1 4.164 3.361 24%
Καθαρές Εισαγωγές 890 3.080 -71%
Λοιπά 4 1 265%
Σύνολο 12.722 13.452 -5,4%

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Παραγωγή MYTILINEOS (GWh) 3Μ 2021 3Μ 2020 Δ%
Θερμικές Μονάδες 1.086 1.386 -22%
ΑΠΕ 160 143 12%
Σύνολο 1.246 1.529 -18%

Στο Α’ Τρίμηνο του 2021 ο Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου κατέγραψε κύκλο εργασιών €191,1 εκατ. που αντιστοιχεί σε 36,5% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι €267,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας μείωση κατά 28,5%. Σημειώνεται ότι από το 2021 ο κύκλος εργασιών του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου έχει προσαρμοστεί ώστε να αντικατοπτρίζει το καθετοποιημένο μοντέλο λειτουργίας του με ισχυρή παρουσία τόσο στην παραγωγή όσο και στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Αν δεν είχε πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη προσαρμογή ο κύκλος εργασιών του Α’ Τρίμηνο του 2021 θα ήταν στα ίδια επίπεδα με το Α’ τριμήνου 2020.

Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €29,2 εκατ. από €37,3 εκατ. το Α’ Τρίμηνο του 2020. Ωστόσο, σημειώνεται ότι αν εξαιρεθούν οι αναδρομικές εκκαθαρίσεις και από τις δύο περιόδους, η μείωση των EBITDA στο Α’ Τρίμηνο του 2021 περιορίζεται σε μονοψήφιο ποσοστό της τάξεως του 8%.

Η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα στο Α’ Τρίμηνο του έτους παρουσιάζεται μειωμένη κατά 5,4% λόγω της πανδημίας, ενώ οι τιμές στη χονδρεμπορική αγορά (ΟΤΣ) κατά μέσο όρο ανέκαμψαν στα προ πανδημίας επίπεδα.

Παρά τη δυσμενή συγκυρία λόγω της μείωσης της ζήτησης, η δυνατότητα της MYTILINEOS για προμήθεια Φυσικού Αερίου σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές, σε συνδυασμό με τον υψηλό βαθμό απόδοσης, διαθεσιμότητας, αξιοπιστίας και ευελιξίας των μονάδων της Εταιρείας (δύο σταθμοί συνδυασμένου κύκλου και ένας σταθμός συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας), οδήγησαν την συνολική παραγωγή των μονάδων να ανέλθει στις 1,09 TWh. Η ποσότητα αυτή αντιπροσωπεύει το 8,5% της συνολικής ζήτησης στο διασυνδεδεμένο σύστημα και το 26,9% της παραγωγής από μονάδες φυσικού αερίου.

Η συνολική παραγωγή τόσο από τις θερμικές όσο και από τις ανανεώσιμες μονάδες της Εταιρείας ανήλθε σε 1,25 TWh, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 9,8% της συνολικής ζήτησης.

Σχετικά με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, η Protergia διατηρεί την πρωτοκαθεδρία της ως ο κορυφαίος ανεξάρτητος προμηθευτής, με το μερίδιο αγοράς της να αυξάνεται περίπου στο 8% και την πελατειακή της βάση να ανέρχεται σε ~300.000 πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Η MYTILINEOS, προσηλωμένη στο στόχο της για ισχυροποίηση της παρουσίας της στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ανακοίνωσε στα μέσα Φεβρουαρίου 2021, την απόκτηση χαρτοφυλακίου 20 υπό ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 1,48GW και 25 υπό ανάπτυξη έργων αποθήκευσης ενέργειας. Η απόκτηση αυτή θα διευκολύνει την αύξηση του μεριδίου αγοράς στη λιανική ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ τα έργα αποθήκευσης ενέργειας θα επιτρέψουν τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των ΑΠΕ υπό το πρίσμα της ενεργειακής διαχείρισης. Η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών πάρκων και των έργων αποθήκευσης ενέργειας θα γίνει από τον Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας, αξιοποιώντας τις ισχυρές συνέργειες που υπάρχουν μεταξύ των Τομέων Δραστηριότητας της Εταιρείας.

Τέλος, συνεχίζεται κανονικά και σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα η κατασκευή του νέου σταθμού συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο (CCGT) 826 MW με τεχνολογία H-Class της General Electric. Η ημερομηνία έναρξης δοκιμαστικής λειτουργίας του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής τοποθετείται στο τέλος του τέταρτου τρίμηνου του 2021, σύμφωνα και με τον αρχικό προγραμματισμό, συμβάλλοντας αποφασιστικά στη στήριξη της μετάβασης της χώρας προς ένα ενεργειακό μείγμα με σημαντικά μειωμένο ανθρακικό αποτύπωμα.

Η MYTILINEOS, με την έναρξη λειτουργίας της νέας μονάδας, θα διαθέτει συνολική εγκατεστημένη ισχύ ~2,3 GW από θερμικούς σταθμούς και μονάδες ΑΠΕ, καθώς και την 1η θέση μεταξύ των ιδιωτών προμηθευτών, εδραιώνοντας τη θέση της ως η μεγαλύτερη ιδιωτική καθετοποιημένη εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αεριού. Αποκτά παράλληλα το μέγεθος που απαιτείται, ώστε να επωφεληθεί τα μέγιστα τόσο από την εφαρμογή του Target Model που είναι σε ισχύ από το Νοέμβριο του 2020, όσο και από τη εν γένει πλήρη απελευθέρωση της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, αλλά και την επιβεβλημένη μετάβαση σε ένα ενεργειακό μείγμα χαμηλότερων εκπομπών CO2.

2.2. Τομέας Μεταλλουργίας

Ποσά σε εκ € 3M 2021 3M 2020 Δ % Δ’Τρίμηνο
2020
Δ%
Κύκλος Εργασιών 148,0 127,6 16,0% 143,7 3,0%
EBITDA 35,1 37,5 -6,3% 35,5 -1,1%
Περιθώρια (%)     Δ(bps)   Δ(bps)
EBITDA 23,7% 29,4% -567 24,7% -99

 

Συνολικοί όγκοι παραγωγής (ktons) 3Μ 2021 3Μ 2020 Δ%
Αλουμίνα 211,4 205,1 3,1%
Πρωτόχυτο Αλουμίνιο 44,4 45,2 -1,6%
Ανακυκλωμένο Αλουμίνιο 12,9 11,4 13,3%
Σύνολο Παραγωγής Αλουμινίου 57,3 56,5 1,4%

 

Τιμές Αλουμινίου & Αλουμίνας ($/t) 3Μ 2021 3Μ 2020 Δ%
3Μ LME 2.100,9 1.712,8 22,7%
Δείκτης Τιμής Αλουμίνας (API) 299,0 284,9 4,9%

Κατά το Α’ Τρίμηνο του 2021, ο Τομέας Μεταλλουργίας συνέχισε απρόσκοπτα τις δραστηριότητές του με τα εργοστάσια Αλουμίνας και Αλουμινίου να παραμένουν σε πλήρη λειτουργία, χωρίς προβλήματα, αυξάνοντας τα επίπεδα παραγωγής ιδιαίτερα αναφορικά με το ανακυκλωμένο αλουμίνιο, με στόχο η Εταιρεία να ανταποκριθεί τόσο στην αυξανόμενη ζήτηση όσο και στους φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους που έχουν τεθεί.

Ο Τομέας Μεταλλουργίας στο Α’ Τρίμηνο του 2021 κατέγραψε κύκλο εργασιών €148,0 εκατ., που αντιστοιχεί σε 28,2% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι €127,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €35,1 εκατ. έναντι €37,5 εκατ., την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Ωστόσο, αν εξαιρεθούν οι αναδρομικές εκκαθαρίσεις για το Α’ τρίμηνο του 2020, τα EBITDA θα ήταν αυξημένα κατά περίπου 20%.

Όσον αφορά στο αλουμίνιο, η μέση τιμή (LME) σημείωσε νέα ισχυρή άνοδο 22,7% και διαμορφώθηκε στα $2.100,9 ανά τόνο από τα $1.712,8 για το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020. Παράλληλα, τα premia των προϊόντων αλουμινίου σημείωσαν ακόμα ισχυρότερη άνοδο, γεγονός που υποδηλώνει την έλλειψη διαθεσιμότητας μετάλλου στην ευρωπαϊκή αγορά. Σχετικά πιο ήπια, ανοδικά κινηθήκαν οι τιμές αλουμίνας με το δείκτη API να διαμορφώνεται στο επίπεδο των $300 ανά τόνο, σημειώνοντας αύξηση 4,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, ενώ αυξημένο ήταν το κόστος πρώτων υλών και φυσικού αερίου, αντισταθμίζοντας σε ένα βαθμό τις αυξημένες τιμές πώλησης του μετάλλου.

Η ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας, η ισχυρή ζήτηση για τα προϊόντα αλουμινίου, ιδιαίτερα εκείνων που προωθούν το στόχο της ενεργειακής μετάβασης και η ανησυχία για πιθανή εμφάνιση πληθωριστικών πιέσεων δρουν ιδιαίτερα υποστηρικτικά για τις τιμές του αλουμινίου που ξεπέρασαν πλέον τα επίπεδα των $2.400 ανά τόνο.

Ανεξάρτητα από το ευνοϊκό περιβάλλον τιμών, η MYTILINEOS παραμένει σταθερά προσηλωμένη στον αυστηρό έλεγχο του κόστους στοχεύοντας στην περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης της Εταιρείας. Το πρόγραμμα αύξησης της παραγωγικότητας και βελτιστοποίησης κόστους με την ονομασία «Ήφαιστος», παραμένει σε πλήρη υλοποίηση ενώ παράλληλα συνεχίζονται απρόσκοπτα οι επενδύσεις για την αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας της αλουμίνας κατά 25 χιλ. τόνους, καθώς και της συνολικής ετήσιας παραγωγής αλουμινίου στους 250 χιλ. τόνους εκ των οποίων το 26% θα προέρχεται από ανακυκλωμένο αλουμίνιο.

2.3. Τομέας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας

Ποσά σε εκ € 3M 2021 3M 2020 Δ % Δ’Τρίμηνο
2020
Δ %
Κύκλος Εργασιών 94,1 115,4 -18,4% 54,2 73,7%
EBITDA 5,3 12,5 -57,7% 3,4 55,4%
Περιθώρια (%)     Δ(bps)   Δ(bps)
EBITDA 5,6% 10,8% -520 6,3% -64

Στο Α’ Τρίμηνο του 2021, ο Τομέας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας κατέγραψε κύκλο εργασιών €94,1 εκατ., που αντιστοιχεί σε 18,0% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι 115,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν σε €5,3 εκατ. έναντι €12,5 εκατ., το Α’ Τρίμηνο του 2020. Σημειώνεται ότι η επίδοση στο Α’ Τρίμηνο του 2020 είχε ενισχυθεί με έσοδο €45,8 εκατ. από την πώληση χαρτοφυλακίου έργων 47MW στην Ελλάδα.

Αναφορικά με τα έργα για τρίτους, παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες λόγω της πανδημίας Covid-19, συνεχίστηκαν χωρίς προβλήματα οι εργασίες σε χώρες όπως η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελλάδα, το Ουζμπεκιστάν και η Χιλή. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του Α’ τριμήνου του 2021, ολοκληρώθηκε η συμβασιοποίηση έργων, η οποία είχε καθυστερήσει το 2020 λόγω της πανδημίας, ενώ παράλληλα εγκρίθηκε η έναρξη εργασιών αρκετών νέων έργων που είχαν υπογραφεί το προηγούμενο διάστημα. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του Τομέα για έργα EPC, στο τέλος του Α’ τριμήνου 2021, ανήλθε στα €236,3 εκατ. ενώ €147,45 εκατ. βρίσκονται στα τελικά στάδια συμβασιοποίησης.

Σχετικά με φωτοβολταϊκά έργα και έργα αποθήκευσης ενέργειας ιδίου επενδυτικού χαρτοφυλακίου (own investments), ο Τομέας συνεχίζει με υψηλούς ρυθμούς τη δραστηριότητά του, καθώς επιταχύνεται η ενσωμάτωση της «πράσινης» ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η MYTLINEOS διαθέτει σήμερα περίπου 1.700MW εγκεκριμένων έργων σε διάφορα στάδια κατασκευής και ώριμης ανάπτυξης σε χώρες όπως η Αυστραλία, η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Πορτογαλία, η Ιταλία, η Χιλή και η Νότιος Κορέα, ενώ διαθέτει επιπλέον περίπου 2.300MW σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, στην Αυστραλία ολοκληρώνεται η κατασκευή και ξεκινά σταδιακά η ηλεκτροδότηση ενός χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών έργων, συνολικής ισχύος 118MW το οποίο έχει ήδη εξασφαλίσει σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας (ΡΡΑ). Επιπλέον, υπό κατασκευή είναι το φωτοβολταϊκό πάρκο Moura, 110 MW που εξαγοράστηκε τον περασμένο Δεκέμβριο. Στην Κύπρο, συνεχίζεται η κατασκευή έργων με συνολική ισχύ 3,5 MW, ενώ ολοκληρώθηκε η εξαγορά επιπλέον 22 MW. Τέλος, στη Χιλή, ολοκληρώθηκε η εξαγορά του έργου Tocopilla EOSOL με ισχύ 227 MW.

Συνολικά, ο Τομέας διαθέτει φωτοβολταϊκά έργα συνολικής ισχύος 507 MW υπό κατασκευή (303 MW στην Αυστραλία, 100 MW στην Ισπανία, 100 MW στο Ηνωμένο Βασίλειο και 3,5 MW στην Κύπρο) και 135 MW έργων έτοιμων προς κατασκευή, με έναρξη εργασιών τους επόμενους μήνες.

2.4. Τομέας Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ποσά σε εκ € 3M 2021 3M 2020 Δ % Δ’Τρίμηνο
2020
Δ %
Κύκλος Εργασιών 90,8 22,4 305,8% 96,9 -6,3%
EBITDA 11,2 -5,6 7,8 42,5%
Περιθώρια (%)     Δ(bps)   Δ(bps)
EBITDA 12,3% 8,1% 421

Ο Τομέας Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης στο Α’ Τρίμηνο του 2021 κατέγραψε βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα, καθώς ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €90,8 εκατ. έναντι €22,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Αντίστοιχα, τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν σε €11,2 εκατ. έναντι €-5,6 εκατ. στο Α’ Τρίμηνο του 2020, επίδοση που επιβεβαιώνει τη σημαντική ανάκαμψη, η οποία έχει ξεκινήσει από το Δ’ Τρίμηνο του 2020, παρόλη τη μέχρι σήμερα αρνητική επίπτωση της πανδημίας του Covid-19.

Παράλληλα, η MYTILINEOS εστιάζει πλέον όλο και περισσότερο σε έργα που προωθούν τους στόχους της Ενεργειακής Μετάβασης και της Βιώσιμης Ανάπτυξης, καταγράφοντας ήδη αξιοσημείωτη αύξηση του ανεκτέλεστου υπολοίπου, το οποίο ανέρχεται σε €923 εκ. στο τέλος του 1ου τριμήνου του 2021, με το συνολικό pipeline να προσεγγίζει πλέον τα €1.500 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 80% τους τελευταίους δώδεκα μήνες.

H ωρίμανση νέων σημαντικών έργων και η προοπτική από την ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης, που αναμένεται να προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για την ελληνική οικονομία και ιδιαίτερα για τις εταιρείες που διαθέτουν τη δυνατότητα και την τεχνογνωσία να συμμετέχουν σε έργα που προωθούν ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης (π.χ. έργα διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, υβριδικά και off-grid ενεργειακά έργα, έργα ενεργειακής αναβάθμισης και εκτέλεση καινοτόμων first-of-kind ενεργειακών έργων), θέτει ισχυρές βάσεις για την ενίσχυση των οικονομικών επιδόσεων του Τομέα το επόμενο διάστημα.

Διαβάστε επίσης:

Ποιοι είναι οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ

Bosch, Shell και Volkswagen λανσάρουν βενζίνη χαμηλής περιεκτικότητας άνθρακα

Τι σημαίνει η έξοδος του Facebook από τον δείκτη βιωσιμότητας ESG – Ποιοι κολοσσοί μπήκαν

Moody’s: Οι δράσεις για το κλίμα δημιουργούν πιστωτική ασφυξία στις επιχειρήσεις με κύρια δραστηριότητα τον άνθρακα

Διαβάστε επίσης...

GreenBusiness

Η διαχείριση της Βιώσιμης Ανάπτυξης ως αναπόσπαστο μέρος του επιχειρηματικού  μοντέλου της METLEN Energy & Metals (πρώην MYTILINEOS), παραμένει βασικός μοχλός ενίσχυσης της ικανότητας της  εταιρείας να επιτυγχάνει επιχειρηματική...

GreenBusiness

Την ένταξή του στη σειρά δεικτών FTSE4Good Emerging Markets ανακοίνωσε ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ. Οι δείκτες FTSE4Good – έχοντας δημιουργηθεί από την FTSE Russell, παγκόσμιο...

GreenGov

Στη δεύτερη θέση του δείκτη ελκυστικότητας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μεταξύ των 40 κορυφαίων οικονομιών του κόσμου, ανέβηκε η Ελλάδα. Όπως δείχνει η τελευταία έκδοση...

GreenGov

Την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2023 δημοσιεύει ο ΤΙΤΑΝ Ελλάδας, η οποία για πρώτη φορά έχει τη μορφή ενός σύγχρονου microsite. Η Έκθεση περιλαμβάνει όλες...

GreenBusiness

Τη θέση της στην Ιβηρική Χερσόνησο, εδραιώνει η Sunlight Spain, μέλος της Sunlight Group, αποδεικνύοντας τη δέσμευση του Ομίλου για επέκταση μέσω συγχωνεύσεων και...

GreenBusiness

Σε νέες, σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Μαρούσι ανακοίνωσε ότι θα μετακομίσει μέσα στα επόμενα χρόνια η ΕΥ Ελλάδος, ανταποκρινόμενη στη δέσμευσή της για παροχή υπηρεσιών...

GreenBusiness

Το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος στηρίζει η Principia, παρέχοντας μία σειρά από δωρεάν ενημερωτικά σεμινάρια εκπαιδευτικού χαρακτήρα με θέμα: «Τρόποι αντιμετώπισης πυρκαγιάς σε πάρκα...

GreenBusiness

Το κτήριο που στεγάζει τα γραφεία της PRODEA Investments, της μεγαλύτερης εταιρείας επενδύσεων σε real estate στην Ελλάδα, γίνεται το πρώτο στη χώρα μας...