Connect with us

Hi, what are you looking for?

GreenBusiness

Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, επενδύσεις και «πράσινες» δεσμεύσεις

 

Σημαντική άνοδο πωλήσεων κατέγραψαν όλες οι αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ στο εννεάμηνο του 2021, γεγονός το οποίο έδωσε ώθηση αυξάνοντας τον κύκλο εργασιών του ομίλου.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, οι επιδόσεις ενισχύθηκαν από τη συνεχιζόμενη ευρωστία της αμερικανικής αγοράς, την ενθαρρυντική ανάκαμψη και άνοδο της κατασκευαστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και τις δυναμικές επιδόσεις των αγορών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Στην Αίγυπτο συνεχίστηκε η προοδευτική βελτίωση των επιδόσεων σαν αποτέλεσμα των μέτρων που θέσπισε η κυβέρνηση για τον εξορθολογισμό της παραγωγής στην αγορά. Στην Τουρκία το κλίμα επιβαρύνθηκε από τις μακροοικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα, ενώ στη Βραζιλία διατηρήθηκε η ανοδική τάση.

Κατά συνέπεια, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου το εννεάμηνο του 2021 κατέγραψε αύξηση 5,0% και διαμορφώθηκε στα €1.262,8 εκατ. σε τοπικά νομίσματα, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 10,1%.

Αύξηση όγκου πωλήσεων με άνοδο του κύκλου εργασιών και ανθεκτικότητα της κερδοφορίας (EBITDA)

* Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου αυξήθηκε κατά 5,0% στα €1.268,8 εκ. ή κατά 10,1% σε τοπικά νομίσματα

* Οι επιδόσεις αντικατοπτρίζουν τη συνεχιζόμενη ευρωστία της αμερικανικής αγοράς, την ανάκαμψη της ελληνικής αγοράς, τις δυναμικές επιδόσεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και τη βελτίωση της αγοράς στην Αίγυπτο

* Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) περιορίστηκαν κατά 4,3% στα €219,6 εκ. λόγω της διεθνούς μεγάλης αύξησης στοιχείων του κόστους το τρίτο τρίμηνο, τα οποία πρόσφατα παρουσιάζουν πτωτική τάση

* Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά €23,9 εκατ. ή 41,4% και ανήλθαν σε €81,9 εκατ., ωφελούμενα από τη σημαντική μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων

* Δέσμευση του Ομίλου για το «Business Ambition for 1.5°C» του SBTi και συμμετοχή στην παγκόσμια εκστρατεία «Race to Zero» του UNFCCC

* Η παραγωγή τσιμέντου μειωμένων εκπομπών CO2 Τύπου IL στην Titan America ανέρχεται πλέον στο 50% της συνολικής παραγωγής

Η αύξηση του κόστους έπληξε πολλούς κλάδους ανά τον κόσμο, με τις συνέπειες στον κλάδο δομικών υλικών να είναι πιο ορατές κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους, καθώς οι τιμές ενέργειας και ναύλων έφθασαν στα υψηλότερα επίπεδά τους κατά το εν λόγω διάστημα.

Η τάση άρχισε να αντιστρέφεται τον Οκτώβριο και οι τρέχουσες τιμές υποδεικνύουν ότι τα επίπεδα του κόστους αναμένεται να διαμορφωθούν σε ευνοϊκότερα επίπεδα μελλοντικά. Λόγω της πρωτοφανούς αύξησης του κόστους και της αναπόφευκτης χρονικής διαφοράς για προσαρμογή των τιμών πώλησης, τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) δέχθηκαν πιέσεις κατά το εννεάμηνο και διαμορφώθηκαν στα €219,6 εκατ., καταγράφοντας μείωση 4,3%.

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας το εννεάμηνο του 2021 αυξήθηκαν. Ο Όμιλος κατέγραψε κέρδη ύψους €81,9 εκατ. έναντι κερδών €58,0 εκατ. το ίδιο διάστημα του 2020, σημειώνοντας αύξηση 41,4%, κυρίως λόγω των χαμηλότερων επιπέδων δανεισμού και της αποτελεσματικής στρατηγικής αναχρηματοδότησης που εφάρμοσε.

Το μακροοικονομικό περιβάλλον εξακολουθεί να στηρίζει τη ζήτηση για δομικά υλικά στις Η.Π.Α. H ισχυρή αγορά εργασίας και οι αυξημένες καταναλωτικές δαπάνες στηρίζουν τη ζήτηση στις αγορές δραστηριοποίησης του Ομίλου, η οποία ευνοείται περαιτέρω από την έλλειψη διαθέσιμων προς πώληση κατοικιών και τα ελκυστικά επιτόκια των στεγαστικών δανείων. Κατά το εννεάμηνο οι τάσεις επιβεβαιώνουν τη δυναμική και τις προοπτικές για μελλοντική ανάπτυξη.

Ο Όμιλος προωθεί ενεργά το τσιμέντο χαμηλότερων εκπομπών CO2 στις Η.Π.Α. και με αυτόν τον τρόπο

βελτιώνει τις περιβαλλοντικές του επιδόσεις ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί τις συνθήκες για να ανταποκριθεί σε ευρύτερη ζήτηση. Η Titan America είναι ηγέτης στον κλάδο του «πράσινου» τσιμέντου και σήμερα είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός τσιμέντου Τύπου IL (μειωμένων εκπομπών CO2) που πωλείται στις ΗΠΑ. Η μεγάλη αύξηση του κόστους (κυρίως ενέργειας, εφοδιαστικής αλυσίδας και εργατικού κόστους) επηρέασε τα περιθώρια κερδοφορίας, τα οποία συμπιέστηκαν, ιδιαίτερα κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους.

Στα τέλη του καλοκαιριού ο Όμιλος προέβη σε μια δεύτερη τιμολογιακή αύξηση εντός του έτους, προκειμένου να αντισταθμίσει τα υψηλότερα κόστη. Λόγω των συμβάσεων που ήδη ήταν σε ισχύ και της έκτασης των αυξήσεων στο κόστος, απαιτείται κάποιο διάστημα προτού γίνουν αισθητά τα αποτελέσματα αυτών των ενεργειών, σε συνδυασμό με τις νέες αυξήσεις που θα τεθούν σε εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2022 με στόχο την ανάκαμψη των περιθωρίων κερδοφορίας.

Ο κύκλος εργασιών στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 8,7% σε δολάρια ΗΠΑ κατά το εννεάμηνο του 2021 η οποία αντιστοιχεί σε 2,1% αύξηση σε ευρώ, φτάνοντας τα €731,3 εκατ. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) μειώθηκαν σε €126,7 εκ. (μείωση 5,1% σε δολάρια ΗΠΑ) και ήταν 10,6% χαμηλότερα σε σχέση με το εννεάμηνο του 2020 σε ευρώ.

Οι αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος εξακολούθησαν να καταγράφουν ισχυρές επιδόσεις σε συνέχεια των θετικών αποτελεσμάτων του πρώτου εξάμηνου του 2021. Οι πωλήσεις και οι τιμές
εξελίχθηκαν θετικά σε όλη την περιοχή, αποτυπώνοντας τις ισχυρές τάσεις τόσο σε έργα υποδομής όσο και στην αγορά κατοικίας, αναλόγως των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε αγοράς.

Ωστόσο, η αύξηση του κόστους ενέργειας, που αφορούσε τόσο την ηλεκτρική ενέργεια όσο και τα στερεά καύσιμα, εξακολούθησε να πλήττει τις επιδόσεις της περιοχής και ο Όμιλος κατέβαλε προσπάθειες μέσω των τιμολογιακών αυξήσεων να αμβλύνει τις πληθωριστικές πιέσεις στα περιθώρια κερδοφορίας. Οι υψηλότεροι συντελεστές λειτουργίας των εργοστασίων τσιμέντου του Ομίλου συνέχισαν να καταδεικνύουν τις συνολικά ικανοποιητικές επιδόσεις της περιοχής, ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν ικανοποιητικά περιθώρια αύξησης της παραγωγής για να καλυφθεί μια περαιτέρω άνοδος της ζήτησης στο μέλλον. Ο κύκλος εργασιών για την Νοτιοανατολική Ευρώπη συνολικά αυξήθηκε κατά 9,2% στα €214,6 εκ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) μειώθηκαν κατά 5,2% στα €69 εκ. κατά το εννεάμηνο του 2021.

Επιδόσεις ESG

Τον Οκτώβριο ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ υπέγραψε την επιστολή «Business Ambition for 1.5°C»1, σύμφωνα με την οποία δεσμεύεται να εργαστεί από κοινού με πολλές πρωτοπόρες εταιρίες παγκοσμίως για τη συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη έως 1.5°C και την επίτευξη μηδενικών καθαρών εκπομπών άνθρακα έως το 2050.

O TITAΝ είναι μία από τις πρώτες εταιρίες του κλάδου τσιμέντου διεθνώς της οποίας οι στόχοι μείωσης εκπομπών CO2 επικυρώθηκαν από την πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi). Ο Όμιλος φιλοδοξεί να προσφέρει στην κοινωνία σκυρόδεμα ουδέτερων εκπομπών άνθρακα έως το 2050.

Σήμερα πλέον, ο ΤΙΤΑΝ παρακολουθεί τις εκπομπές CO2 από την εφοδιαστική αλυσίδα (Scope 3) σε όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την παραγωγή τσιμέντου. Προκειμένου να ενισχύσει περαιτέρω τη δημοσιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, ο ΤΙΤΑΝ έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζει τις συστάσεις της Ομάδας Εργασίας για τη Δημοσιοποίηση Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών Σχετικών με το Κλίμα (TCFD) και αξιολογεί τους κινδύνους βάσει διαφορετικών σεναρίων της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC).

Ο Όμιλος μείωσε περαιτέρω το αποτύπωμα άνθρακα των προϊόντων του χάρη στη στροφή του προς τσιμέντα μειωμένων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην Αίγυπτο και στην Ελλάδα, ενώ επίσης άρχισε να εξάγει ασβεστολιθικό τσιμέντο Portland (Τύπου IL) από την Ελλάδα στις ΗΠΑ. Επιπλέον, η παραγωγή τσιμέντου Type IL στην Titan America ανήλθε πλέον στο 50% της συνολικής παραγωγής τσιμέντου του Τιτάνα στην Αμερική. Το εργοστάσιο Pennsuco της Titan America στο Medley της Florida αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο παραγωγό τσιμέντου Type IL στις ΗΠΑ, το οποίο είναι ένα τσιμέντο με 15% χαμηλότερες εκπομπές CO2 συγκριτικά με τα τσιμέντα Type I ή Type II.

Ο Όμιλος σημείωσε επίσης πρόοδο στην ενεργειακή αποδοτικότητα, καθώς ποσοστό 86,8% της συνολικής παραγωγής κλίνκερ καλύπτεται πλέον με πιστοποίηση ISO50001 ή με ενεργειακές επιθεωρήσεις.

Επιπλέον, ο ΤΙΤΑΝ εξακολουθεί να επενδύει στην Έρευνα και την Καινοτομία, μέσα από συνεργατικές δράσεις και αξιολογώντας περισσότερες από πέντε καινοτόμες τεχνολογίες μείωσης, δέσμευσης και χρήσης του διοξειδίου του άνθρακα. Ο ΤΙΤΑΝ διερευνά επίσης την περαιτέρω βελτιστοποίηση της απόδοσης της έψησης στον κλίβανο κλίνκερτσιμέντου με εμπλουτισμό του μίγματος καυσίμου με υδρογόνο, μέσα από δύο βιομηχανικής κλίμακας πιλοτικές δοκιμές στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία. Εξάλλου, οι ελληνικές κρατικές Αρχές έχουν συμπεριλάβει το έργο H2CEM του Ομίλου, το οποίο αφορά στην παραγωγή και χρήση πράσινου υδρογόνου σε βιομηχανικούς κλιβάνους κλίνκερ τσιμέντου, στο στάδιο προ-κοινοποίησης του πρώτου κύματος σημαντικών έργων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (EU Hydrogen IPCEI).

Σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις φιλοδοξίες του Ομίλου για βιώσιμη ανάπτυξη και με τη δέσμευσή του να συμμετέχει ενεργά στην κυκλική οικονομία, ο ΤΙΤΑΝ συνεργάζεται με την TERNA ENERGY στη διαδικασία του δημόσιου διαγωνισμού Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) των μονάδων Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) στην Αττική και στην Κεντρική Μακεδονία. Ο Όμιλος επενδύει επίσης €25 εκατομμύρια στην εγκατάσταση προασβεστοποιητή (pre-calciner) στο εργοστάσιό του στο Καμάρι της Βοιωτίας, προκειμένου να αυξήσει τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων και να συμβάλει περαιτέρω στην αντιμετώπιση του προβλήματος της διαχείρισης των αστικών στερεών απορριμμάτων (ΑΣΑ) στην Αττική.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τη δέσμευση του Ομίλου για διαρκή και ανοικτή επικοινωνία με τους συμ-μετόχους του με απόλυτη διαφάνεια, όλες οι επιχειρησιακές μονάδες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, στην Ελλάδα και στην Αίγυπτο έχουν εκδώσει ετήσιες εκθέσεις βιωσιμότητας για το 2020.

Χρηματοδότηση & Επενδύσεις

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές του Ομίλου ανήλθαν σε €68 εκ. μειωμένες κατά €60 εκ. σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2020. Η διαφορά οφείλεται στην εποχική αύξηση των κεφαλαίων κίνησης και στις υψηλότερες επενδυτικές δαπάνες, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 50% στα €90 εκ. και ήταν κατά €29 εκ. υψηλότερες σε σύγκριση με το περιορισμένο λόγω της πανδημίας επενδυτικό πρόγραμμα του 2020.

Συνέπεια των αυξημένων επενδυτικών δαπανών, των υψηλότερων αναγκών σε κεφάλαια κίνησης και της καταβολής προς την IFC της τελευταίας δόσης οφειλής ύψους €41 εκ., ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στο τέλος Σεπτεμβρίου 2021 διαμορφώθηκε στα €735 εκ., χαμηλότερος κατά €31 εκ. σε σύγκριση με τα επίπεδα στα οποία βρισκόταν πριν από ένα έτος.

Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να υλοποιήσει πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών μέχρι συνολικού ανώτατου ποσού 10.000.000 ευρώ στο Euronext Βρυξελλών και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η εκτιμώμενη διάρκεια του προγράμματος είναι έξι μήνες και η υλοποίησή του άρχισε στις 14 Οκτωβρίου 2021.

Διαβάστε επίσης:

Moody’s: Η πράσινη μετάβαση δημιουργεί επενδυτική ευκαιρία 45 τρισ. δολαρίων – Οι τομείς που κεντρίζουν το ενδιαφέρον

Lamda Development: Το masterplan για την ανάπλαση του Ελληνικού – Επενδύσεις 500 εκατ. για τη μεταμόρφωση των γειτονικών περιοχών (vid) (pics)

Οι ευκαιρίες που φέρνει το GR-eco για τα ελληνικά νησιά – 3 δισ. ευρώ για επενδύσεις πρασινίσματος των νησιών

Ποιοι είναι οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ

Διαβάστε επίσης...

GreenBusiness

Η διαχείριση της Βιώσιμης Ανάπτυξης ως αναπόσπαστο μέρος του επιχειρηματικού  μοντέλου της METLEN Energy & Metals (πρώην MYTILINEOS), παραμένει βασικός μοχλός ενίσχυσης της ικανότητας της  εταιρείας να επιτυγχάνει επιχειρηματική...

GreenBusiness

Την ένταξή του στη σειρά δεικτών FTSE4Good Emerging Markets ανακοίνωσε ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ. Οι δείκτες FTSE4Good – έχοντας δημιουργηθεί από την FTSE Russell, παγκόσμιο...

GreenBusiness

Η Παπουτσάνης, κορυφαία εταιρία παραγωγής σαπουνιών και υγρών καλλυντικών στην Ευρώπη, απέσπασε Ασημένια διάκριση (Silver Medal) στην ετήσια διεθνή αξιολόγηση βιωσιμότητας από τον EcoVadis...

GreenBusiness

Οι επιδόσεις του Ομίλου ΟΤΕ με επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη σε θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG), που καταγράφονται στον Ενιαίο Απολογισμό Βιώσιμης...

GreenGov

Την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2023 δημοσιεύει ο ΤΙΤΑΝ Ελλάδας, η οποία για πρώτη φορά έχει τη μορφή ενός σύγχρονου microsite. Η Έκθεση περιλαμβάνει όλες...

GreenBusiness

Το ανανεωμένο του λογότυπο, το οποίο εικονογραφεί τον σκοπό του Ομίλου να κάνει τον κόσμο ένα ασφαλές, βιώσιμο και ευχάριστο μέρος για να ζει...

GreenBusiness

O ΤΙΤΑΝ αναγνωρίστηκε, για 2η συνεχή χρονιά, ως μία από τις εταιρίες που ηγούνται διεθνώς στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, λαμβάνοντας την ανώτατη βαθμολογία...

Οργανισμοί

Στο πλαίσιο του Circle the Med Forum που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Κυκλικής Οικονομίας και Κλίματος EPLO, ο πρόεδρος του Κέντρου Αειφορίας (CSE) Νίκος Αυλώνας...